ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-UZZB-08

Naziv administrativnog postupka : Rješenje o dozvoli uvoza ili prijevoza / prijenosa materijala

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Čolaković Nenad, Šef Odjeljenja za zaštitu zdravlja bilja
Tel: 033 290 700
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz ili prijevoz / prijenos materijala
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti zdravlja bilja
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti 15 + 15=203380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722101 i 722103

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podnosioc zahtjeva (naziv organizacije i njeno sjedište)
"Osoba odgovorna za naučne i istraživačke djelatnosti (ime i prezime)"
"Specifične lokacije na kojima su osigurani propisani karantinski uslovi za obavljanje istraživanja na materijalu ili mjera za istraživanje"
Stručna i tehnička kvalifikacija osoblja
"Vrsta materijala, količina materijala i naučno ime materijala uključujući štetni organizam (latinski i odomaćeni naziv) gdje je to prikladno, na kome će se obavljati istraživačke aktivnosti"
Zemlja porijekla materijala
Trajanje, priroda i ciljevi predviđenih aktivnosti
"Predložene metode uništavanja nakon završenih odobrenih aktivnosti"
"Prijedlog mjesta ulaska (granični prelaz) na teritorij Bosne i Hercegovine"

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati taksepošta/bankaOriginal 
ZahtjevPodnosilac zahtjevaOriginal 
Zapisnik nadležnog fitosanitarnog inspektoraNadležna fitosanitarna inspekcijaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79951