ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-UZZB-06

Naziv administrativnog postupka : Rješenje o dodjeli javnih ovlaštenja

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Čolaković Nenad, Šef Odjeljenja za zaštitu zdravlja bilja
Tel: 033 290 700
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Dodjela javnih ovlaštenja za provođenje vizuelnih pregleda i laboratorijskih ispitivanja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata u svrhu dijagnosticiranja štetnih organizama
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti zdravlja bilja
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti 15 + 15=203380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722101 i 722103

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podaci o podnosiocu zahtjeva
Ostala potrebna dokumentacija propisuje se javnim pozivom.

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
ZahtjevPodnosilac zahtjevaOriginal 
Dokumentacija propisana javnim pozivom. NEPOPUNJENO 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79952