ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-UZZB-03

Naziv administrativnog postupka : Rješenje o dozvoli upotrebe službene oznake i dodjeli neponovljivog registarskog broja

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Djelatnost(i) Drvo i proizvodi od drveta
Kontakt podaci nadležnog službenika
Čolaković Nenad, Šef Odjeljenja za zaštitu zdravlja bilja
Tel: 033 290 700
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za izvoz.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti zdravlja bilja,Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Takse viših organa vlasti5 + 15 = 203380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722101 i 722103
Lokalna naknada 1400 + 50 = 450 KM za prvi pregled 400 KM za svaki naredni pregled3380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722570
Lokalna naknada 2Troškove svakog izlaska organa za službenu provjeru i potvrđivanje na teren snosi podnosilac zahtjeva u visini od 20 % od cijene za litar goriva "eurosuper 95" po pređenom kilometruPlaća se direktno Komisiji 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv i adresa podnosioca zahtjeva
Mjesto i datum
Naziv i adresa nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Naziv pravnog ili fizičkog lica koje traži upis u Registar
Sjedište pravnog ili fizičkog lica koje traži upis u Registar
Matični broj pravnog ili fizičkog lica koje traži upis u Registar
Ime i prezime odgovornog lica za zdravlje bilja lica
Potpis i pečat podnosioca zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takse i naknadeBankaOriginal 
ZahtjevPodnosilac zahtjevaOriginal 
Zapisnik o službenoj provjeriKomisija (5 članova koje predlažu entiteti, BD i UZZB, propisana 2006.)Original 
Službena potvrdaKomisija (5 članova koje predlažu entiteti, BD i UZZB, propisana 2006.)Original 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79945