REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-UZZB-02

Naziv administrativnog postupka : Rješenje o korištenju oblika uvoza robe na osnovu dozvole "D" za pesticide

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Djelatnost(i) Vanjska trgovina
Kontakt podaci nadležnog službenika
Knežević Smiljana, Viši stručni saradnik za fitofarmaceutska sredstva i mineralna đubriva
Tel: 033 290 700
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o vanjskotrgovinskoj politici,Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Takse viših organa vlasti 15 + 15=203380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722101 i 722103

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podnosilac zahtjeva (naziv, sjedište, odgovorna osoba, telefon)
Uvoznik (naziv, sjedište, odgovorna osoba, telefon)
Izvoznik
Krajnji korisnik
Važnost dozvole
Zemlja porijekla robe
Naimenovanje robe
Tarifna oznaka
Količina
Krajnja upotreba robe (reprodukcija, dalja prodaja i dr.)
Granični prijelaz koji će biti korišten pri uvozu robe
Potpis i pečat podnosioca zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
ProfakturaPodnosilac zahtjevaKopija 
Dokaz o uplati taksepošta/bankaOriginal 
ZahtjevPodnosilac zahtjevaOriginal 
Specifikacija robePodnosilac zahtjevaOriginal 
Za biocide - Rješenje entitetskog ministarstava zdravstva/Odjeljenja za zadravstvo Brčko distrikta BiH. Za fitofarmaceutska sredstva - Rješenje entitetskog ministarstva poljoprivrede /Odjeljenja za poljoprivredu Brčko distrikta BiHNadležno entitetsko ministarstavo/ odjeljenje Brčko distrikta BiHOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 78676