ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-10

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje veterinarsko - zdravstvenog certifikata za proizvode životinjskog porijekla BA-UVBH-VZ-40/21

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Željko Kovač, Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Tel: 033 565-714
E-mail: zeljko.kovac@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje veterinarsko- zdravstvenog certifikata za unutrašnji i međunarodni promet.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini,Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 1153380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv firme
Sjedište, adresa, telefon/fax, e-mail
Naziv i oznake uvjerenja/certifikata
Broj uvjerenja/certifikata (komada)
Vrsta robe/pošiljke namjenjene izvozu
Količina robe/pošiljke namjenjene izvozu
Zemlja porijekla robe/pošiljke
Izvoznik/firma
Mjesto i adresa izvoznika/firme
Datum registracije izvoznog objekta
Izvoznički broj objekta
Država odredišta/uvoznica
Uvoznik/mjesto i adresa uvoznika
Ovlašteni veterinarski inspektor/podnosilac zahtjeva
Potpis i pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
ZahtjevPodnosilac zahtjevaOriginal 
Punomoć (ukoliko se radi o trećem licu, samo organizacije mogu podnijeti zahtjev ili ovlastiti fizičko lice)Podnosilac zahtjevaOriginal 
Dokaz o uplati naknadeBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79949