ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-04

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz životinja namijenjenih za tov

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Željko Kovač, Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Tel: 033 565-714
E-mail: zeljko.kovac@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u BiH,Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusporizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH,Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti153380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 
Lokalna naknada 13503380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon i e-mail adresa podnositelja zahtjeva
Vrsta pošiljke
Količina pošiljke/Broj životinja
Zemlja porijekla
Zemlja izvoznica
Ulazni veterinarsko-granični prijelaz u BiH
Naziv proizvođača/uzgajivača
Adresa - Mjesto i poštanski broj proizvođača/uzgajivača
Naziv dobavljača pošiljke
Adresa - Mjesto i poštanski broj dobavljača pošiljke
Naziv uvoznika pošiljke
Adresa - Mjesto i poštanski broj uvoznika pošiljke
Kontakt telefon i e-mail uvoznika pošiljke
Naziv karantinskog objekta
Adresa - Mjesto i poštanski broj karantinskog objekta
Kontakt telefon i e-mail karantinskog objekta
Kapacitet karantina
Naziv korisnika pošiljke
Adresa - Mjesto i poštanski broj korisnika pošiljke
Kontakt telefon i e-mail adresa korisnika pošiljke
Potpis i pečat podnositelja zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takse i naknadeBankaOriginal 
Ovjeren ugovor o zakupu objekta, u slučajevima kada uvoznik nije vlasnik objektaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija 
Ovjerena kopija sudskog rješenja o obavljanju djelatnosti, kada se prvi put podnosi zahtjevSUDOvjerena kopija 
Kopija rješenja o ispunjenosti veterinarsko-zdravstvenih uslova za rad objekta u koji se uvozi pošiljka, kada se prvi put podnosi zahtjevNadležno entitesko tijeloKopija 
Pozitivno mišljenje nadležnog veterinarskog inspektora o ispunjavanju uslova propisanih Odlukom o uslovima i trajanju karantena za uvezene životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 54/04), sa tačno navedenom adresom i jediničnim kapacitetom za pojedinu vrstu životinja, osim životinja za klanjeNadležni veterinarski inspektorKopija 
Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) ili zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu na granici za sve vrste pošiljki, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Granična veterinarska inspekcija pri KZVKopija 
Veterinarsko-zdravstveni certifikat zemlje izvoznice za žive životinje, po realizaciji pretnodnog Rješnja (za drugi uvoz)Zemlja izvoznica/ Podnosilac zahtjevaKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu pri istovaru uvezenih pošiljki izdat od strane nadležnog veterinarskog inspektora po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Rješenje o otvaranju karantina za pošiljke koje podliježu karantinu, izdat od strane nadležnog veterinarskog inspektora po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom uzorkovanju uvezene pošiljke od strane nadležnog veterinarskog inspektora, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Rješnje o zatvaranju karantina pošiljki po prethodnom Rješenju o otvaranju karantina, izdato od strane nadležnog veterinarskog inspektora, po realizaciji prethodnog RješenjaVeterinarski inspektorKopija 
Rezultat analize ovlaštene veterinarske laboratorije o analitičkim i dijagnostičkim ispitivanjima uvezenih pošiljki po realizaciji prethodnog Rješnja (za drugi uvoz)Ovlaštena laboratorijaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 120 dana
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 77397