ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-01

Naziv administrativnog postupka : Zahtjev za upis objekta u Upisnik Ureda za veterinarstvo BiH

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Željko Kovač, Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Tel: 033 565-714
E-mail: zeljko.kovac@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Sticanje prava na uvoz iz dozvoljenih objekata (EU ili treće zemlje).
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini,Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusporizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Takse viših organa vlasti 15"3380002210018390 – Uni Credit Banka 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria" 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv subjekta koji podnosi zahtjev
Broj rješenja o ispunjenosti uslova za rad u poslovanju s hranom
Veterinarsko kontrolni broj
Djelatnost za koju je subjekt registriran
Adresa, mjesto i poštanski broj subjekta
Telefon/email
Naziv objekta za koji se podnosi zahtjev
Djeltanost za koju je objekt registriran
Vrsta zivotinja za koje je objekat odobren
Zemlja porijekla objekta za koji se podnosi zahtjev
Adresa, mjesto i poštanski broj objekta

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Ovjerena kopija sudskog Rješenja o obavljanju djelatnosti za pravna lica kada se prvi put podnosi zahtjev za izdavanje rješenjaSUDOvjerena kopija 
Kopija Rješenja o ispunjenosti veterinarsko - zdravstvenih uslova za rad objekta u koji se uvozi pošiljka, u slučaju da objekat podliježe registracijiNadležno entitetsko tijeloKopija 
Kopija rješenja o registraciji objekta/ firme koji se upisuje u Registar, izdat od nadležnog organa države u kojoj se objekat/firma nalazi, za objekte koji posluju sa hranom koja sadrži mali postotak životinjske komponente, ili kopiju Rješenja nadležnog organa države sa kojom BiH ima potpisan sporazum o veterinarskoj saradnji, kao i garanciju za objekat od nadležnog organa države izvoznice ili dokument kojim se dokazuje da objekat/firma ima evropski kontrolni broj i da se nalazi na listi registrNadležni organ države u kojoj se objekat nalazi /Podnosilac zahtjevaKopija 
Ovjeren prijevod ukoliko se uz zahtjev predaju dokumeti napisani na stranim jezicimaSudski tumačOriginal 
Dokaz o uplati taksepošta/bankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79940